Begeleiding

Opstarten van de Remedial Teaching

Er wordt begonnen met een intakegesprek. Na het hebben van een intakegesprek kan de begeleiding gestart worden. Dit houdt in dat uw kind in principe één uur per week (60 minuten, de voorbereiding vindt buiten dit uur plaats) naar Leer-Maatje komt voor de benodigde hulp.

Doel van de begeleiding

De bedoeling van de begeleiding is om de kinderen weer zonder hulp van buiten af in de klas mee te kunnen laten werken. Dit doordat benodigde vaardigheden aangeleerd zijn en beheerst worden (het probleem is opgelost) of doordat compenserende middelen het kind helpen om te kunnen gaan met zijn/haar beperkingen.

Remedial Teaching of bijles?

Remedial Teaching mag niet worden verward met bijles. Tijdens bijles wordt niet beheerste stof nog eens extra herhaald. Bij RT gaat het erom dat de kern van het probleem wordt achterhaald. Vanuit dat oogpunt wordt de begeleiding opgestart, specifiek toegespitst op het probleem van een kind. Het niet kunnen halen van een bepaalde AVI bijvoorbeeld, kan liggen aan het feit dat uw kind te snel leest en daardoor veel fouten maakt, maar het kan ook zijn dat uw kind weinig fouten maakt maar een te laag tempo heeft. De aanpak van een probleem dient dus goed doordacht te zijn. Door de toetsen die afgenomen worden en door observaties kan een RTer op maat gesneden hulp bieden voor uw kind.

Het Heen en Weer schrift

Om een zo goed mogelijke samenwerking te creëren tussen alle betrokkenen, is er het Heen & Weer schrift. Deze krijgt uw kind van mij. Tijdens de begeleiding wordt erin genoteerd wat er gedaan is en wat eventueel het huiswerk is. Wanneer er vragen of opmerkingen zijn kan ik deze daarin noteren. Hetzelfde geldt voor de ouders en de school. Het schrift wordt namelijk vanuit Leer-Maatje meegenomen naar huis en naar school. Vragen en opmerkingen, maar ook toetsscores en afspraken of tips worden erin opgenomen. Op deze manier kan een goed contact worden onderhouden tussen alle betrokken partijen.

Het handelingsplan

In het handelingsplan staan de doelen die gesteld worden en de manier waarop, en de middelen waarmee, uw kind aan deze doelen gaat werken. Tevens staan er adviezen voor thuis en adviezen voor school opgenomen waarmee uw kind geholpen kan worden in het behalen van de gestelde doelen. Er is een exemplaar voor de ouders, een exemplaar voor de school en een exemplaar voor Leer-Maatje.

Stappenplannen en/of Spiekbladen 

Voor kinderen is het inzichtelijk maken van de leerstof van belang. Dit gebeurt vaak door middel van stappenplannen en/of Spiekbladen. Samen met uw kind wordt gekeken naar een stappenplan wat hij/zij het fijnst vindt. Indien nodig wordt een stappenplan aangepast zodat uw kind er goed mee kan werken. Op Spiekbladen staan afspraken, regels, ezelsbruggetjes of bewerkingen die kinderen niet zelf kunnen onthouden, maar wel nodig hebben om de leerstof te verwerken.

Hulpmiddelen ook voor op school 

In principe worden deze hulpmiddelen gebruikt bij het verwerken van oefenstof tijdens de begeleiding maar ook op school. Het is zeer van belang aangeleerde strategieën en hulpmiddelen ook op school toe te passen. Het overzicht van de stof blijft zo bestaan en uw kind raakt niet in de war van verschillende oplossingsstrategieën.

Zelfvertrouwen 

De basis voor een kind om te kunnen leren is zelfvertrouwen. Vaak is het zo dat een kind met een leerstoornis in het leven al regelmatig geconfronteerd is met taken die telkens maar weer niet lukken. Dit is niet goed voor het zelfvertrouwen van een kind. Wat altijd als een rode draad door de begeleiding loopt bij Leer-Maatje is het positief stimuleren van uw kind. Dit kan voor elk kind anders zijn, de een is gek op stickers en de ander glundert na een compliment.

Positieve verwachtingen, complimenteren over inzet

Onderzoek heeft uitgewezen dat de prestaties van een kind mede afhangen van de verwachtingen die ouders, leerkrachten en overige betrokkenen uiten. Naast het opbouwen van zelfvertrouwen door het geven van complimenten is het ook van belang positieve verwachtingen uit te spreken naar uw kind. Geeft u aan dat u erop vertrouwt dat hij/zij iets kan. Een negatieve verwachting brengt negatieve gedachten over bij uw kind. Hij/zij zal minder moeite doen een taak goed te volbrengen. De motivatie om te beginnen aan een taak neemt sterk af. Lukt de taak niet, complimenteer uw kind dan met de inspanning die het geleverd heeft.

(Intrinsieke) motivatie

Wat een kind ook nodig heeft om te kunnen leren is (intrinsieke) motivatie. Als een kind iets leuk vindt om te doen, gaat het leren een stuk makkelijker. In de begeleiding bij Leer-Maatje wordt daarom rekening gehouden met de belevingswereld van uw kind. Wat houdt hem/haar bezig? Om de motivatie te bevorderen werk ik met een methode waarbij kinderen betrokken worden bij hun eigen leerproces.
Samen gaan we kijken wat er moeilijk is, hoe dat komt, hoe we het aan kunnen pakken en hoe onze aanpak lukt.